Name :- Hon. Shri. Pandurang Aabaji Raut (Recipient of Prestigious Awards- )

1) Rashtriya Ratan Purskar        2) Bharat Gaurav Puraskar       3) Udyogshree Puraskar

4) Sakal Excellence Puraskar     5) Jivan Gaurav Puraskar by STAI     6) Other 11 various Awards.